Πνευματικά Δικαιώματα

1. Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της © Jenny Sourdi (Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά . Η Jenny Sourdi σας εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Jenny Sourdi και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Jenny Sourdi . Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Jenny Sourdi.

2. Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Jenny Sourdi.

3. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του website είτε είναι ιδιοκτησία της Jenny Sourdi είτε των συνδεδεμένων μ” αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στο website κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες του website εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στο website.

4. Η Jenny Sourdi δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κατέχετε από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το Website και πρέπει να λάβετε την άδεια από αυτό το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή πριν κάνετε download του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. Στην περίπτωση που υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό για να συμπεριληφθεί στο website, συμφωνείτε να χορηγήσετε στην Jenny Sourdi μια παγκόσμια, συνεχή, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, μη αποκλειστική άδεια για να χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, εμφανίσετε δημοσίως και μεταφράσετε οποιοδήποτε υλικό του Website ή οποιουδήποτε άλλου website της Jenny Sourdi . Η Jenny Sourdi επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει ή να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε για να συμπεριληφθεί σε αυτό το Website το οποίο η Jenny Sourdi θεωρεί ότι αντιτίθεται στους στόχους του Website ή το οποίο παραβιάζει τους όρους αυτούς ή είναι επιζήμιο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για συμφέροντα των άλλων μελών.

6. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Jenny Sourdi ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΠΑΝΩ